Overujeme nasadenie vašich reklám v médiách

Robíme audit kampaní, teda vieme potvdiť, či kampane bežali a boli videné v správnom médiu. To umožňuje ľahšie posúdiť vaše ROI.

Audit kampaní umožňuje našim klientom overiť si konnosť svojich reklamných kampaní. Dokážeme potvrdiť, či bola konkrétna kreatíva videná na obrazovke, vysielaná v rádiu, umiestnená v printe, outdoore, kine alebo či sa zobrazila na správnom webe.

Presnejší ROI

Skutočný obraz aktivity znamená, že klienti môžu presnejšie posúdiť návratnosť svojich investícií a získať oveľa hlbšie pochopenie toho, ako fungujú ich kampane.  Najmä aby vedeli, kedy boli ich reklamy skutočne videné, počuté a čítané v éteri.

Naše služby umožňujú:

  • značkám a zadávateľom pochopiť aký druh komunikácie funguje najlepšie  
  • mediálnym agentúram optimalizovať mediaplány pre ich klientov
  • médiám garantovať viditeľnosť a kontext, v ktorom sa spoty objavili a spätne vyhodnotiť náklady na inzerciu.

Toto všetko je podporené jasným a priamym reportingom a špeciálnym rozhraním, ktoré je možné prisposobiť a personalizovať.