Zmluvné podmienky

Podmienky používania

Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami („podmienky“), a preto si ich pozorne prečítajte. Ak nesúhlasíte s tým, aby ste boli viazaní týmito podmienkami, nemali by ste mať k tejto webovej stránke prístup ani ju zobrazovať. 

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú určené len na všeobecné informačné účely. Spoločnosť Kantar Media vynaložila všetko úsilie na to, aby boli informácie na tejto webovej stránke presné v čase ich zaradenia, môžu sa však vyskytnúť nepresnosti a príležitostné chyby, za ktoré sa Kantar Media ospravedlňuje. 

Kantar Media neposkytuje žiadne zastúpenia alebo záruky ohľadom informácií poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky vrátane akýchkoľvek hypertextových odkazov na akúkoľvek webovú stránku alebo iné položky, ktoré sú priamo alebo nepriamo použité z tejto webovej stránky. Kantar Media nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia na tejto webovej stránke a všetky rozhodnutia založené na informáciách obsiahnutých na webových stránkach spoločnosti Kantar Media sú výhradnou zodpovednosťou návštevníka. 

Informácie a obrázky na tejto webovej stránke sú © Copyright Kantar Media UK Ltd. Dovoľujeme vám kopírovať túto webovú stránku ako nevyhnutnú vedľajšiu činnosť počas jej prezerania a pre svoje osobné použitie môžete vyhotoviť tlač časti stránky primerane na súkromné účely. Nemôžete túto stránku upravovať ani odkazovať na inú než domovskú stránku bez nášho výslovného písomného súhlasu. 

Túto webovú stránku nesmiete používať na akékoľvek nezákonné účely a súhlasíte najmä s tým, že nebudete posielať, používať, kopírovať, publikovať ani povoľovať uverejňovanie, ktoré je hanlivé alebo nemravné v zmysle zákona o nemravnom uverejňovaní alebo ktoré má charakter zneužívania, neslušného konania alebo je porušením súkromia akejkoľvek osoby. Súhlasíte s tým, že nebudete posielať žiadne nevyžiadané propagačné alebo reklamné materiály, nevyžiadanú poštu alebo podobné materiály ani žiadne objemné správy, ktoré by mohli narušiť prevádzku tejto webovej stránky alebo radosť z nej iným návštevníkom. 

Spoločnosť Kantar Media si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zdokonaliť, upraviť, pozmeniť, pozastaviť alebo natrvalo prerušiť celú webovú stránku alebo jej časť a obmedziť alebo zakázať prístup k nej. 

Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti Kantar Media preplatíte náklady, nároky, straty a škody (vrátane právnych poplatkov) vzniknuté alebo priznané spoločnosti Kantar Media v dôsledku zneužitia tejto webovej stránky alebo porušenia týchto podmienok. 

Ak ste v rozpore s týmito podmienkami alebo s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Kantar Media, spoločnosť Kantar Media môže podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo zablokovať prístup na túto webovú stránku a odmietnuť vám poskytnutie ďalšieho prístupu. 

Táto webová stránka je poskytovaná bezplatne a ani spoločnosť Kantar Media, ani žiadna z jej dcérskych alebo pridružených spoločností neprijímajú voči vám žiadnu zodpovednosť (s výnimkou osobného zranenia alebo smrti spôsobenej nedbanlivosťou alebo podvodom alebo podľa zákona) či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, z nej vyplývajúcu v súvislosti s touto webovou stránkou. Kantar Media nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, mimoriadne, nepriame alebo následné škody alebo iné škody rôzneho druhu vyplývajúce z akejkoľvek príčiny použitím informácií získaných priamo alebo nepriamo z tejto webovej stránky. Jediným nápravným prostriedkom je prerušenie používania tejto webovej stránky. 

Spoločnosť Kantar Media môže čas od času tieto podmienky meniť a dopĺňať. 

Vaše používanie tejto webovej stránky a sťahovanie z nej a uplatnenie týchto zmluvných podmienok sa spravujú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu. Anglické súdy majú výlučnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z vášho používania tejto webovej stránky. 

V prípade, že príslušný orgán stanoví, že niektorá z podmienok alebo jej časť je neplatná, nezákonná alebo nevykonateľná v žiadnom rozsahu, daná podmienka sa v tomto rozsahu oddelí od zvyšných podmienok, ktoré ostanú aj naďalej platné a vykonateľné v čo najväčšej možnej miere povolenej zákonom. 

Pravidlá ochrany osobných údajov 

Spoločnosť Kantar Media rešpektuje súkromie návštevníkov a používateľov tejto webovej stránky a zhromažďuje iba osobné údaje, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa, ak nám ich dobrovoľne odošlete na tejto webovej stránke. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali naše Pravidlá ochrany osobných údajov. 

Odkazy na „Kantar Media“, „my“, „nás“ a „naše“ sú odkazy na spoločnosť Kantar Media UK Ltd. a jej pobočky. 

„Kantar Media“ je ochranná známka spoločnosti WPP plc. 

Akékoľvek otázky alebo doplnenia, ktoré máte ohľadom Kantar Media, by mali byť adresované: jon.ferro@kantarmedia.com  

Kantar Slovakia s.r.o.
Apollo Business Center II., blok E, 2. posch.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovensko
t: +421 (2) 3236 6222
e: informacie@kantar.com